Algemene voorwaarden OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V.

• Artikel 1: Definities en algemeen. • Artikel 2: Informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleren • Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst • Artikel 4: Prijzen en Betalingen • Artikel 5: Tickets • Artikel 6: Afgelaste of verschoven evenementen • Artikel 7: Aansprakelijkheid • Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten • Artikel 9: Diversen • Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1: Defenities en algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden; Evenement: De publieke of besloten gebeurtenis waarbij, bij wijze van een voorbeeld, maar niet uitsluitend, een voorstelling van artistieke en/of aard wordt opgevoerd, zijnde een vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum, waaronder, doch niet beperkt tot, een musical-, theater-, toneel- of muziekvoorstelling, een concert, show of sportevenement. Klant: De partij die de reservering bij OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment plaatst. Onder Andere Live Entertainment B.V.: Onder Andere Live Entertainment B.V. gevestigd te (7327 JZ) Apeldoorn aan de Gladsaxe 25 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK 75477114. Locatie: De plaats waar het evenement plaatsvindt. Organisator: OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en de Organisator met betrekking tot het verschaffen van toegang tot een evenement en het plaatsvinden van het evenement. Ticket: Het elektronische (ook wel “e-ticket”) of papieren toegangsbewijs tot een evenement. Website: www.oatickets.nl 1.2 De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij OA Tickets producten of diensten van welke aard dan ook aan haar Klant aanbiedt en/of levert. Ook indien deze diensten of producten niet nader omschreven zijn in deze Algemene voorwaarden. Van deze Algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant wijst OA Tickets uitdrukkelijk van de hand. 1.3 Op de overeenkomst tussen de Klant en de Organisator zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator, alsmede de algemene voorwaarden van de houders van de Locaties of de samenwerkingspartners. De algemene voorwaarden van de Organisator staan ten alle tijden boven de algemene voorwaarden van de houder van de Locaties of de samenwerkingspartner.

Artikel 2: Informatie, speciale wensen, kortingsacties en annuleren

2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties, aankondigingen, mededelingen, prijslijsten en alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor die door OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V. aan de Klant worden verstrekt, zijn vrijblijvend en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. 2.2 Indien de Klant met betrekking tot Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (niet uitsluitend) rolstoel plaatsen en/of begeleiding van SOHO-honden, kan de reservering uitsluitend telefonisch plaatsvinden. De Klant dient bij de telefonische reservering uitdrukkelijk de wensen bekend te maken. OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V. kan geen garantie geven dat aan de speciale wensen uitvoering kan worden gegeven door de Locatie. 2.3 Wanneer de Klant haar bestelling heeft afgerond is deze definitief, echter kan de Organisatie besluiten de Tickets te annuleren. De reden van het annuleren van de tickets zijn: Het verdenken van fraude, overboekte zaal, dubbele boeking, overmacht of bij calamiteiten. In deze gevallen ontvangt u geen restitutie. 2.4 In het geval van een dubbelboeking gaat de Klant akkoord met de door de Organisator aangewezen nieuwe stoelen. Wanneer dit een andere rang betreft ontvangt u het verschil in ticketprijs terug. Wanneer u naar een hogere rang dan oorspronkelijk wordt verplaatst zijn de kosten voor de Organisator.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De klant dient, voordat hij de (online) reservering bevestigt, de reservering controleren. 3.2 De klant zal voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens verstrekken. De Klant dient bij het reserveren altijd het juiste E-mailadres te verstrekken. 3.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en diensten. 3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V., na reservering via de website, de desbetreffende betaling heeft ontvangen.

Artikel 4: Prijzen en Betalingen

4.1 De kosten van een Ticket zijn opgebouwd uit entreekosten en bijkomende kosten. 4.2 De klant betaald voor de gereserveerde producten of diensten met de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website. 4.3 De Tickets zullen pas na volledige betaling aan de Klant worden verstrekt.

Artikel 5: Tickets

5.1 De door OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V. gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Organisator en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator niet is toegestaan 1.) de tickets te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, en 2.) Tickets in commerciële uitingen -op welke wijze dan ook- aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren naar de Tickets. 5.2 Indien de in lid één van dit artikel genoemde situatie zich voordoet, zal OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V. de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zal toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige (schade)vergoeding. 5.3 OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren Tickets, reserveringen die het maximum overschrijden te annuleren. 5.4 Alleen een volledig, leesbaar en intact Ticket geeft toegang tot een Evenement. 5.5 Een ieder die het Evenement wilt bezoeken dient in het bezit te zijn van een volledig, leesbaar en intact Ticket, ongeacht leeftijd. 5.6 Het is Organisatie ten alle tijden het recht om een meet and greet te annuleren.

Artikel 6: Afgelaste of verschoven Evenementen

6.1 Het is de verantwoordelijk van de Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V haar uiterste best zal doen om de Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, misbruik of verlies van Tickets. Bij verlies, misbruik of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend ticket. 7.2 OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden. 7.3 OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V. is niet aansprakelijk indien Klant de regels van het theater overschrijdt. Klant dient zich ten alle tijden te houden aan de algemene voorwaarden van de Locatie waar het Evenement plaatsvindt. Indien Klant schade veroorzaakt zal Organisator de schade ingediend door Locatie verhalen op Klant.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van OA Tickets berusten bij Onder Andere Live Entertainment B.V. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming. 8.2 Alle rechten van het intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement of de Locatie, berusten bij de Organisatie dan wel de houder van de Locatie. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbende. 8.3 Het is Organisator ten alle tijden toegestaan foto’s, geluid- en video-opnames te maken voor TV, online, radio of PR, en te gebruiken op een later moment, bijvoorbeeld voor promotie van latere producties en uitzendingen. Klant doet afstand van alle rechten, en kan geen aanspraak maken op een additionele vergoeding. 8.4 Het staat Onder Andere Live Entertainment B.V. vrij de uitstraling, uitdossing of uiterlijk van haar karakters te bepalen. Bijvoorbeeld op verzoek van het theater kan er voor gekozen worden om af te stappen van traditionele pieten.

Artikel 9: Overmacht

9.1 In geval van overmacht, bijvoorbeeld calamiteiten, natuursituaties, een pandemie, een beslissing van de overheid, een annulering van het theater, en dergelijken kan de show door de Organisatie geannuleerd worden. Overmacht komt niet voor restitutie in aanmerking. 9.2 In geval van overmacht kan het zijn dat het Evenement in zijn geheel verplaatst wordt. U wordt hierover tijdig geïnformeerd door de Organisatie. U krijgt dan nieuwe tickets voor de nieuwe datum. De organisatie is ten alle tijden vrij om voor een verplaatsing te kiezen, of om de show te annuleren. Indien Klant op deze nieuwe datum niet naar Evenement of Locatie kan komen komt klant niet in aanmerking voor restitutie. Overmacht komt niet voor restitutie in aanmerking. 9.3 In geval van overmacht kan het zijn dat de meet and greet geannuleerd wordt. 9.4 Indien een show door overmacht of calamiteiten vroegtijdig wordt gestopt komt Klant niet in aanmerking voor restitutie.

Artikel 10: Diversen

10.1 Indien enig artikel in de Algemene voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst voor het overige in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling worden vervangen door een door OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling. 10.2 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden. 10.3 De persoonsgegevens van de Klant worden door OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V. in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. OA Tickets / Onder Andere Live Entertainment B.V. kan deze gegevens gebruiken voor het (doen) van aanbiedingen of andere vormen van communicatie. De Klant geeft voor beide doeleinden toestemming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 10.4 Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de Locatie van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plasticflessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe inbeslagname. 10.5 Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden -voor zo ver mogelijk- toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels en internationaal privaatrecht. 11.2 Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht door Nederlands bevoegde rechter.